Toplum Sağlığı Yönünden Kurşun Zehirlenmesi

Lütfen Resim Paylaşımlarınızı Galeri Üzerinden Yapınız. Ek Dosya Yükleme İptal Edilmiştir..

Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Resimlerinizi Galeri Dışında Link Olarak Vermek Yasaktır. Galeriye Nasıl Resim Yükleneceğini Bilmiyorsanız Lütfen Konumuzu İnceleyin Buradan Açtığımız Konuyu Ziyaret Edebilirsiniz.
  • Toplum Sağlığı Yönünden Kurşun Zehirlenmesi

    Hazırlayan:
    Yrd. Doç Dr. İsmail Hamdi Kara, Dicle Üniv. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

    Kurşun bileşikleri iki bin yıldır
    insanlar tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde gereksinimle birlikte kullanım
    da giderek artmaktadır. Kurşun zehirlenmesi (plumbism) kentlerde ve kurşun
    kullanılan endüstri dallarında görülür. Kurşun zehirlenmesi akut ve kronik
    olabilir. Akut zehirlenmeler kısa sürede yüksek dozda kurşunla karşılaşılması
    sonucu kısa zamanda semptomların ortaya çıkması sonucu, kronik zehirlenmeler
    daha uzun sürede oluşan vakalardır. Yaygınlığı nedeniyle, su ve besinlerle
    kırsal bölgedekiler bile günde birkaç yüz mikrogram kurşun alırlar. Kentlerde
    buna endüstriyel atıklar ve motorlu araçların egzozlarından yayılan bulaşma
    da eklenir. Bu nedenle, meslek gereği kurşunla ilişkisi bulunmayanlarda
    bile, kandaki kurşun düzeyi, özellikle kent halkında normalin üst sınırına
    yaklaşır.

    Kurşunla temasın yaygın olmasına karşın,
    toksik etkiler daha çok 1-5 yaşındaki çocuklarda gözlenir; özellikle 18-24
    aylık çocuklar yüksek risk altındadırlar. Çünkü bu çocuklar toprak, boya
    ve kurşunla bulaşmış çeşitli materyalleri ağızlarına götürme alışkanlığına
    sahiptirler.


    İş Yaşamında
    Kurşun Bileşikleri


    Kurşunun (Pb), kolay işlenebilen,
    yaygın bir metal olması ve ergime derecesinin düşüklüğü (327.5°C) nedeniyle
    iş yaşamında çok yaygın olarak kullanılır. 550°C'nin üstünde ortam havasında
    buharlaşır ve kondanse olmuş, kurşun oksit partikülleri olarak yayılır.


    İnorganik
    kurşun bileşikleri


    A. Saf metalolarak: Kurşun levha
    ve borular, tel ve kablolar, yapı kaplamaları.


    B. Bileşikleri olarak: Kurşun monoksit
    (PbO=mürdesenk), Kırmızı kurşun (Pb304, kurşun tetraoksit=sülyen), Beyaz
    kurşun (PbCO3, kurşun karbonat=üstübeç), Kurşun silikat (PbSiO3), Kurşun
    sülfür (PbS), Kurşun kromat (PbCrO4).


    C. Alaşımlan: Kurşun antimon alaşımları
    akümülatör vb. yapımında kullanılır.


    Organik kurşun
    bileşikleri


    Kurşun alkilleri: Başlıcaları benzine
    katılan kurşun tetra-etil ve metil ile plastik yapımında kullanılan kurşun-stearattır.
    Özel kokulu sıvı maddeler olan kurşun alkillerinin kaynama noktaları çok
    düşük olduğundan (kurşun tetra-etil 200°C, -metil 100 °C) kolaylıkla buharlaşırlar
    .


    Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu
    İstatistik Yıllıklarında, meslek hastalıkları arasında kurşun zehirlenmesi
    ilk sıradadır. Kurşunun çevre üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda,
    trafik yoğunluğu bulunan bölgelerdeki insan, çevre ve besin kaynaklarının
    yoğun kirlenme tehdidi altında bulunduğu gösterilmektedir.


    Kurşun, çocuklar için çok toksiktir.
    Yapılan çalışmalar toksik olmayan kan kurşun düzeyinin sanıldığı kadar
    yüksek olmadığını (10 Microgram/dL 'nin altı) göstermiştir. Bu verilere
    göre 10 Microgram/dL gibi düşük düzeylerin bile, işitme ve büyüme fonksiyonlarında
    gerilemeye yol açtığı gösterilmiştir. Kurşun zehirlenmesi hiçbir belirti
    vermeden sessizce seyredebilir. Çoğu kez tanı konulamaz ve tedaviden yoksun
    kalınır. Bu nedenle anemi (kansızlık), konvülziyon (bayılma nöbetleri),
    mental retardasyon (zihinsel gelişme geriliği), belirgin davranış bozuklukları,
    karın ağrısı gibi semptomların görüldüğü durumlarda kurşun zehirlenmesi
    akla gelmelidir. Kurşun zehirlenmesi sanayileşmiş bölgelerde özellikle
    çocukları olumsuz olarak etkilemektedir. Polonya Yukarı Silezya sanayi
    bölgesindeki bir çalışmada, çocukların % 81'inde kan kurşun düzeyi 15 Microgram/dL'den
    daha fazla bulunmuştur (normal düzey <10 Microgram/dL).


    Kurşunlu benzin ve çevre kirliliği
    Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ve Macaristan'da, çevre ve besin
    kaynakları kirliliğinde en önemli etkenlerden birisi kurşunlu benzindir.
    ABD'de benzin üretiminde kullanılan kurşun miktarı 1976-1980 yıllarında
    yarıdan fazla azaltılmış (0.35 g/L düzeylerinden, 0.15 g/L'ye indirilmiştir)
    ve buna paralel olarak ortalama kan kurşun düzeyi aynı dönemde 14.6 Microgram/dL'den,
    9.2 Microgram/dL'ye inmiştir. ABD 'de aile hekimliği uygulamasında kent
    banliyösünde yaşayan çocuklarda, kurşun zehirlenmesi prevalansı (sıklığı)
    %5.6 olarak saptanmıştır.


    İzmir'de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda
    çalışan trafik polislerinde egzoz kurşununa maruziyetin incelendiği bir
    çalışmada; kan kurşun düzeyi ortalaması, 29 yaş ve altındaki trafik polislerinde
    25.05(+-)3.53 Microgram/dL, 30 yaş ve üstü trafik polislerinde ise 18.26(+-)1.33
    Microgram /dL olarak saptanmıştır. Genç kişilerin kurşundan aynı ortamda
    bulunan daha ileri yaştaki kişilerden daha fazla etkilendiği ileri sürülmüştür.


    Ülkemizde halen benzine katılan kurşun
    miktarı, ortalama olarak süper benzinde 0.55 g/L 'dir. Bu miktar bazen
    0.84 g/L 'ye kadar çıkmaktadır. ABD, Almanya, İsveç ve Japonya gibi ülkelerde
    ise alınan önlemlerle miktar 0.15 g/L 'ye düşürülmüştür. Yurdumuzda da
    kurşunun çevre üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda trafik
    yoğunluğunun bulunduğu bölgelerdeki insan, çevre ve besin kaynaklarının
    yoğun kirlenme tehdidi altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yurdumuzda
    da kurşunsuz benzin tüketimi yaygınlaştırılmalıdır.


    Sigara: Dünyada her yıl 2.5 milyon
    kişi tütün nedeni ile oluşan hastalıklardan ölmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün
    (DSÖ) sigara içme kontrol araştırma komitesinin uyarılarına göre gelişmekte
    olan ülkelerde sigara içme epidemisi (yaygınlık) ciddi bir halk sağlığı
    sorunu olmaya devam edecektir. Sigara bağımsız bir risk faktörü olarak
    hem erkeklerde, hem de kadınlarda kan kurşun düzeylerini etkilemektedir.
    Sigara içmeyen erişkin insanların başlıca kurşuna maruz kalma yolu ise
    hava ve sudur.


     


    Kurşun Metabolizması


    Kurşun doğal olarak, bir çok şekilde,
    özellikle solunum ve sindirim yolu ile alınır. Cilt yoluyla bulaşma ise
    yalnız organik bileşiklerle olur. En önemli alınma şekli solunum yoludur.
    Kurşun, buhar ve dumanının solunmasıyla, akciğerler aracılığıyla kana karışır.
    Hava ve su insanlar için devamlı bir kurşun kaynağıdır. Gıdaların önde
    gelen metalik kirleticilerinden biri kurşun olup, konserve gıdalarla beslenme
    vücuda alınan kurşunun önemli bir kaynağını oluşturabilir. Sindirim yoluyla
    alınan kurşunun onda biri kana karışır, kalanı dışkı ile atılır. Sağlıklı
    bir kişinin besinlerle günde 200 mg kadar kurşun aldığı belirtilmektedir.
    Yurdumuzda, erişkinlerin besinlerle günde 70 Microgram civarında kurşun
    aldıkları bildirilmiştir.


     


    Kurşunun bir başka kaynağı da duvar
    boyalarıdır. Günümüzde kullanılan bazı duvar boyaları yüksek miktarda kurşun
    içermekte (sülyen ve üstübeç kurşundan zengin astar boyalar olup, kurşun
    oranı kuru ağırlıklarının %50'sini oluşturabilir), bu tür boyalarla boyanmış
    evlerde oluşan tozlar, ortalama 750-11.000 Microgram/g kurşun içerikleri
    ile özellikle çocuklar için önemli miktarda kurşun alımına aracılık edebilmektedir.


    Organizmada kurşun homojen olarak
    dağılmaz. Kurşun sırayla; 1. Kemiklerin kompaktası başta olmak üzere sert
    dokularda, 2. Kemik iliği ve sinir sisteminde, 3. Eritrositlerde (kan kırmızı
    hücreleri), 4. Plazma (kanı oluşturan hücrelerin içinde bulunduğu çeşitli
    maddelerden oluşmuş sıvı) proteinlerinde birikir.


    Erişkinlerde kurşunun %94 'ü, çocuklarda
    ise sadece %74'ü, kemiklerde depolanır. Bu zararsız çözünmeyen depo kurşundur.
    Kan ve yumuşak dokulardaki kurşunun yarılanma ömrü 28-36 gün, kemikte ise
    20 yıldır. Kurşunun %90'ı dışkı ile atılır. idrar, ter ve özellikle dışkı
    ile atılma sonucu kan plazmasında kurşun düzeyi düştükçe, depo kurşununda
    azalma olur. En son plazma kurşunu düşer.


     


    Klinik Bulgular


    Akut zehirlenme, suda eriyen veya
    çabuk emilen kurşun bileşiklerinin ağız yoluyla yada enjeksiyonla alınmasıyla
    ortaya çıkar. Kronik zehirlenme daha sıktır. inorganik veya organik kurşun
    bileşiklerinin ağız, deri veya solunum yoluyla sürekli alımı sonucu ortaya
    çıkar. Kurşun zehirlenmesinde genellikle ilk yakınma şiddetli ve kolik
    niteliğinde karın ağrısıdır. Sindirim sistemi, merkezi sinir sistemi bozuklukları
    ile anemi en önemli bulgulardır.


    Kronik zehirlenmede erken belirtiler
    iştahsızlık, kilo kaybı, kabızlık veya ishal, irritabilite, kusma, halsizlik,
    baş ağrısı, ağızda metalik tat, diş etlerinde kurşun çizgileri, becerilerin
    bozulması ve anemidir. Geç belirtiler aralıklı kusma, irritabilite, sinirlilik,
    inkoordinasyon, eklem ve karın ağrıları (kurşun koliği), ekstremitelerde
    duyu bozuklukları, el duruş bozuklukları ve ayak kaslarında kasılmalar.
    Kurşun büyümeyi de olumsuz yönde etkiler.


    Yavaş ilerleyen böbrek hastalığı,
    atrofik böbrek, hipertansiyon ve gut bulunan bir hastada mutlaka kurşun
    zehirlenmesi düşünülmelidir.


    Tedavi


    Hastaların kurşun kaynağından uzaklaştırılması
    çevre ve besin kaynaklarının kirlenmesinin engellenmesi ilk yapılacak iştir.
    Semptomatik olgularda konvülsiyonların kontrolü için ilaç tedavisi başlanabilir.
    Gereğinde solunum desteklenir. Çok şiddetli kolikler ilaç tedavisi ile
    önlenir.


    Şelasyon kurşun zehirlenmelerinde
    en değerli tedavi yöntemidir; şelasyon vücutta zararlı olan maddelerin
    atılımının kolaylaştırılması için çeşitli maddelerin kullanılması yöntemidir.
    Özellikle çocuklarda oral şelasyon tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir.


    Kurşun zehirlenmesi tüm toplumu etkilemekte
    ve çeşitli sağlık problemlerine yol açmaktadır. Çevreyi etkileyen kurşun
    kaynaklarının ortadan kaldırılması, hiç olmazsa kontrol altına alınması
    temel hedef olmalıdır. Özellikle çocukların korunması için, kurşunlu benzin
    kullanımının tamamen engellenmesi başta olmak üzere, tüm kurşun kaynaklarının
    tehdit olmaktan çıkarılması hedeflenmelidir.

    HATSAN TORPEDO 155 .22 CAL.+ 3-9*32
    GAMO HUNTER 440 .177 CAL.+ TEK PARÇA AYAK 3-9*44
    MARKSMAN 1010 AIR PISTOL .177 CAL.
    SARSILMAZ
    AIR PISTOL .177 CAL.
    REMINGTON 870 MAGNUM 12 GA TEFLON KAPLAMA

  • Eline sağlık arkadaşım güzel paylaşım teşekkürler ;d; bizlerinde doğal olarak her an temas halinde bulunduğumuz kurşun peletlerden dolayı tehlike içinde olduğumuz kesin bu yüzden kullandıktan sonra elleri kesinlikle uzun bir süre sabunlamak gerekiyor aksi halde herkes risk altında.


    Konu açılmışken merak ettğim bir durum var,bazı silahla yaralanma durumlarında kurşunun çıkarılamayıp içerde bırakıldığını duyuyoruz,burada kurşunun kana karışıp kişiyi zehirleme durumu söz konusu değilmidir acaba nasıl oluyorda sağlıklı bir şekilde uzun yıllar hayatını devam ettirip kişi zehirlenmiyor? konu hakkında bilgisi olanlar yorumlarsa sevinirim saygılar.

    FX Gladiator .22cal , BSA 8-32x44 SWF 
    Weihrauch Hw 97K .22cal

  • Emeğinize sağlık,güzel bir paylaşım olmuş. ;d;

    Aqualung g;$i

  • Öncelikle paylaşım için teşekkür ederim.


    Eline sağlık arkadaşım güzel paylaşım teşekkürler ;d; bizlerinde doğal olarak her an temas halinde bulunduğumuz kurşun peletlerden dolayı tehlike içinde olduğumuz kesin bu yüzden kullandıktan sonra elleri kesinlikle uzun bir süre sabunlamak gerekiyor aksi halde herkes risk altında.


    Konu açılmışken merak ettğim bir durum var,bazı silahla yaralanma durumlarında kurşunun çıkarılamayıp içerde bırakıldığını duyuyoruz,burada kurşunun kana karışıp kişiyi zehirleme durumu söz konusu değilmidir acaba nasıl oluyorda sağlıklı bir şekilde uzun yıllar hayatını devam ettirip kişi zehirlenmiyor? konu hakkında bilgisi olanlar yorumlarsa sevinirim saygılar.


    Çünkü insan vücudu tam bir mucize. Aramızda vücudunun içinde peleltle yaşayan arkadaşlarımız var. Doktorların ona söylediğine göre vücut kendine ait olmayan bu yabancı maddeyi kaplayarak (detayını bilmiyorum) vücutla ilişkisini kesiyor ve vücuda bir zararı olmuyor.

    Si vis pacem, PARA BELLUM!


    Hazır ol cenge ister isen sulh-u salah!    6950007019a54b95c22dm.jpg


  • Çünkü insan vücudu tam bir mucize. Aramızda vücudunun içinde peleltle yaşayan arkadaşlarımız var. Doktorların ona söylediğine göre vücut kendine ait olmayan bu yabancı maddeyi kaplayarak (detayını bilmiyorum) vücutla ilişkisini kesiyor ve vücuda bir zararı olmuyor.

    peletle yaşayanmı? 8| merak ettim kim acaba? daha doğrusu kim kimi vurdu onu merak ettim;şrofls;. insan vucudu gerçekten dediğiniz gibi bir mucize yaratan çok ince hesaplarla yaratmış cevap için teşekkürler

    FX Gladiator .22cal , BSA 8-32x44 SWF 
    Weihrauch Hw 97K .22cal

  • Zehirli olan, metalik kurşun değil, kurşunun suda veya yağda çozünebilen bileşikleridir. Bunlara suda erimeyen fakat mide asidinde çözünenleride katabiliriz. Bir pelleti yutarsanız (tavsiye edilmez), sadece yüzeyindeki çok ince oksit tabakası midede çözünür, geri kalan kısım sindirim sisteminden geçip malum yerden dışarı atılır. Bu midede çözünen miktar akut bir zehirlenmeye yol açmaz. İstanbul havasından daha fazlasını alıyoruz.


    Ancak pellet çiğnemeyi alışkanlık haline getirirseniz, uzun zaman içinde, kronik zehirlenme belirtileri görülebilir.

  • bi reklam vardı bir gram kursun on milyon metreküp suyu zehirliyor diye tam hatırlamıyom reklamı ama sormak istediğim bizim attığımız pelletler de doğaya zarar veriyormu veriyorsa ne kadar havaya karaya suya atıyom atıyoz sonuçta acaba zararlımı

    hatsan mod 99 quatro sas 22 cal
    hatsan at44 s 10 22 cal

  • Kurşun insanların yapay olarak ürettiği bir şey değil. Sonnuç itibarı ile doğadan elde edilen bir element. Haliyle aslında doğadan gelen doğaya gidiyor. Bir de kurşunun suyu kirletmesi için suda çözünmesi gerekiyor ki bu çözünme süresi tahminimce kurşunun yarılanma süresinden uzun sürüyor olmalı. Bir aklıma estiğinde kafayı takıp araştırmasını yapar, aslını astarını öğrenirim. =)

    Air Arms S400 MPR-FT .177/ Hawke Optics Sidewinder 30 Tactical 8.5-25x42
    Air Arms S410-SL Xtra FAC .22 / BSA Deerhunter 8-32x44 SWF
    Webley Raider 10 .22


    A Rh + fakat benden başkasına yaramıyor. =/

  • besinlerden aldigimiz kursunun en onemli kaynagi konserveler. ozellikle ton baligi konserveleri.


    yapilan bir arastirmaya gore, hamile bir bayanin cocugunun sagligi acisindan haftada 3 kutudan fazla konserve ton baligi yememesi oneriliyor.


    icindeki agir metal fazlaligindan. cunki artik deniz ve okyanuslardaki agir metal birikimi fabrikalar yuzunden baya bir fazla. bu agir metaller, tukettigimiz deniz canlilarinin bunyesi vasitasiyla bize gecmekte.

  • Bende avuç avuç atılmış pellet birikiyor. sizler napıosununz bunları ? ben sürekli hedefe attığım için topluyorum onları kenara. acaba firmasına geri yollasak nasıl olur. sonuçta kurşun değerli bir maden. israf yapmaya gerek yok.

    Gamo CF-X 4.5mm + 3-12x44 AOE optima ;box;x
    Kalem, fırça, mermer nedir birer oyuncak,
    Şaheserler süngülerle yazılır ancak!

    bursateam.png

  • Bende avuç avuç atılmış pellet birikiyor. sizler napıosununz bunları ? ben sürekli hedefe attığım için topluyorum onları kenara. acaba firmasına geri yollasak nasıl olur. sonuçta kurşun değerli bir maden. israf yapmaya gerek yok.


    ben pellet tutucuya atış yaptığım zaman içinden alıp eritiyorum. hem pelletin kalitesi hakkında fikrim oluyor hem uğraşması zevkli ^^

    Hatsan Mod 95 sas .177 + 3-9x56 tasko
    Ekol viper 4.5''
    Tanfoglio Witness 1911


    Milli ülküye, tam bir
    bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük
    millet olduğunu, bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha
    tanıyacaktır. ~Mustafa Kemal Atatürk~

  • Eritme sırasında çıkan kurşun buharı sayesinde bir miktar zehiri ciğerlerinize çekersiniz o kadar :him:s

    AnkFilİst Team    Daisy Powerline 856 ,177 + Gamo 4x20 TV
    Weihrauch Hw 97k ,177 + Walther 3-9x40
    AirArms S410 SL XTRA ,22 + 6-24x50
    Corvus Corax'tan başka kuş tanımam
    Çapulcu

  • piknik tüpünün üstüne koyup uzaklaşıyorum. üstelik bunu açık havada yapıyorum. içinden bir sürü yabancı madde çıkıyor. saf kurşun çok az. bu arada bi tanıdıkta 4-5 kilo kurşun varmış ^^ aslında pellet kalıbı bulsam bunları pellet yapsam bir daha pellet almam X]#+,;kihhik,

    Hatsan Mod 95 sas .177 + 3-9x56 tasko
    Ekol viper 4.5''
    Tanfoglio Witness 1911


    Milli ülküye, tam bir
    bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük
    millet olduğunu, bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha
    tanıyacaktır. ~Mustafa Kemal Atatürk~

  • bende bugün açık alanda denedim 2. saniyede çöp şişin ucundan eriyip düşüyor saf mı ne anlayamadım nasıl anlıyorsun ahmet ?

  • önce bir sürü atılmış pellet bul ;kihhik, sonra onları metal bi kaba koy. bende gamo match kutusu var. pelletleri içine at. piknik tüpünün üstüne koy bekle. çok acayip eriyolar hemen. sonra o kaptan başka bi kaba dök. iyice dök. dökülmeyen kısım yabancı madde. öztaylarda baya bi çıktı yabancı madde.

    Hatsan Mod 95 sas .177 + 3-9x56 tasko
    Ekol viper 4.5''
    Tanfoglio Witness 1911


    Milli ülküye, tam bir
    bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük
    millet olduğunu, bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha
    tanıyacaktır. ~Mustafa Kemal Atatürk~

  • O yabancı maddeler pelleti kaliteli yapıyor işte :) saf kurşun çok yumuşak bir malzeme olur.

    Gamo CF-X 4.5mm + 3-12x44 AOE optima ;box;x
    Kalem, fırça, mermer nedir birer oyuncak,
    Şaheserler süngülerle yazılır ancak!

    bursateam.png

  • fx pelletler çok yumuşak. o zaman fxler ince memetten kalitesiz.

    Hatsan Mod 95 sas .177 + 3-9x56 tasko
    Ekol viper 4.5''
    Tanfoglio Witness 1911


    Milli ülküye, tam bir
    bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük
    millet olduğunu, bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha
    tanıyacaktır. ~Mustafa Kemal Atatürk~

  • fx pelletler çok yumuşak. o zaman fxler ince memetten kalitesiz.

    ölede denilebilir :)

    Gamo CF-X 4.5mm + 3-12x44 AOE optima ;box;x
    Kalem, fırça, mermer nedir birer oyuncak,
    Şaheserler süngülerle yazılır ancak!

    bursateam.png